Statement

Kamil Macioł Statement

Photographs are for me a testimony of the existence of a point in space that is constantly changing. They enable observation of something invisible and ephemeral. By taking photographs we are able to depict a sense of reality that has already passed. They are an image that somehow is an interpretation of reality and its moments. I am fascinated by the fact that we trust what we see, we identify it with our own experiences that give us a reference point to a certain perception. I try to create photographs that might be something that reflects that sum of feelings.

My photographs consist of a series in which the main motif is a man and their existence. The environment they live in that might create a situation that is not comfortable and functional. I am also interested in the consumption nature of existence and the production effect as well as the change in the proportion between objects and people. The number of the existence of “things”, their short viability and searching for the answer to the question why we have just come to the place where we „create” and give meaning to such principles.

In my work, I have adopted a method that is a process of constant attempts to remember and reproduce, based on conceptual elements. Photographing can be an active way to change something. I am interested in the process of this endeavor.

Kamil Macioł Statement

Fotografie są dla mnie świadectwem istnienia punktu w przestrzeni, który ulega ciągłej zmianie. Umożliwiają obserwację czegoś niewidzialnego i ulotnego.  Na fotografii zapisujemy obraz rzeczywistości, która już minęła obraz który jest niejako interpretacją tejże rzeczywistości i istniejących w nich chwili. Fascynuje mnie fakt, że ufamy temu co widzimy, utożsamiamy to z własnymi doświadczeniami, które dają nam punkt odniesienia do takiego a nie innego postrzegania właśnie. Staram się stwarzać obrazy, które mogą być tym co odzwierciedla właśnie tą sumę przeczuć.

Moje fotografie składają się w serie, a głównym ich motywem jest człowiek, jego istnienie. Otoczenie w którym funkcjonuje bądź takie, które stwarza sytuację dla niego nie komfortową | dysfunkcyjną. Interesuje mnie też konsumpcyjny charakter istnienia i efekt wytwarzania. Zmiana proporcji pomiędzy przedmiotami a ludźmi. Ilość istnień „rzeczy” ich krótka żywotność i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dlaczego właśnie doszliśmy do miejsca, w którym „tworzymy” i nadajemy sens na tak określonych zasadach.

W swojej pracy przyjąłem metodę będącą procesem nieustannej próby zapamiętywania i odtwarzania, opartą na elementach konceptualnych. Fotografowanie może być czynny dążeniem do zmiany czegoś, działaniem. Mnie interesuje proces tego dążenia.